top of page

האדמו"ר רבי שלום איפרגאן זצוק"ל

הרב שלום איפרגאן זצוק"ל  – סדנא באבא שלום איפרגאן זיע"א.

אביו ומורו של האדמו"ר הצדיק הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א.

(ח' בתמוז התשנ"ד) הרב שלום בעל המופתים הנודע, נולד למשפחת מקובלים חשובה בדרום מרוקו במחוז תרודאנת אשר בעמק הסוס.
במחוז זה נתגדלה חבורת מקובלים חשובה תחת הנהגתו של הרמב"ם אלבז, מגדולי תלמידיו היה רבי יעקב איפרגאן, מאבותיו הקדושים של רבי שלום. רבי שלום הקרוי על שם סבו רבי שלום, שהיה ידוע במחוזו כצדיק, גדל בכפר תזנית ואף שהצניע לכת והסתיר הנהגותיו, נודע לבני קהילתו כצדיק פרוש וחסיד. למו"ר אביו, רבי חיים, אשר נודע אף הוא בצדקותו, בישר רב אחד, כי עומד להיוולד לו בן חכם וצדיק שיזכה ללמוד תורה מאליהו הנביא. כבר בילדותו ניכר רבי שלום בחכמתו המופלגת בתורה בעמקי הפרד"ס. מידותיו האציליות ופרישותו מהבלי העולם הזה הדהימו את כל מכריו ביודעם, שלנגד עיניהם צומח וגדל תלמיד חכם מופלג וצדיק יסוד עולם. כיאה לגדולי ישראל, לא רם ליבו ולא גבהה רוחו, בהיותו חכם הבקי בכל מכמני התורה. כבן מפואר לאברהם אבינו, בלטה בו מידת החסד בבחינת ותורת חסד על לשונה, תורה וחסד ללא גבולות.בכפרו, כשעסק בסחר בדים בין הכפריים, היה מפריש מחצית מן הריווח לטובת העניים, אך לא די בזה שהיה תומך בהם כספית, אלא היה מבשל עם רעייתו, הרבנית אסתר תבשילים לשבת קודש, בעבור העניים ובעבור משפחתו. לאחר שהוצע לו שידוך, פרש למשך שבע שנים והתבודד בחדר צר, שם עסק בתורה ביום ובלילה כשהוא מדיר שינה מעיניו וממעט מאד באכילה, כמאמר רבותינו: כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשכב וחיי צער תחייה. בתום שבע שנים של סיגופים , תעניות, התבודדות ותיקונים, נתגלה בחלומו התנא הקדוש רבי עקיבא ובישר לו כי נתקבלה תפילתו ועליו לשוב למשפחתו, עתה היה מוכן לשאת את אסתר אשר המתינה לו. אין ספק שתקופה זו של פרישות והתעלות רוחנית הקנו לרבי שלום כוחות רוחניים גדולים וכדברי רבי מאיר בעל הנס, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה.רבי שלום עלה לארץ ישראל עם משפחתו בשנת התשי"ז, הם התגוררו בעיר נתיבות. למרות צניעותו של הרב ומשפחתו ביתו וחצרו היו ידועים לכל, רבי שלום נהג לערוך הילולות מפוארות לצדיקים שונים בליל הילולתם, הילולת רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס ועוד . הסעודה המפוארת המלווה בפיוטים כמיטב מסורת יהדות מרוקו, זיכתה רבים לבוא וליהנות מהברכות. במהלך הסעודה דיבר רבי שלום בהשראה גדולה דברי תורה נפלאים. דבריו המתובלים במימרות חז"ל מהגמרא, המדרשים והזוהר הקדוש עם דברי המפרשים, היו עמוקים מאד וכוונו לכל, גם לאלו שלא הבינו, שהרי בדברי רשב"י נאמר, אף על גב דאיהו לא חזי, מזלייהו חזי, הגם שאין האדם מבין את הדברים (דברי הזוה"ק), נשמתו מבינה. היה כוח בדברים אלו בהישמעם, לתקן ולפעול בליבות כל הנוכחים, כך שהחסד שנעשה עימם היה לא רק שסעדו את ליבם וערבה לאוזנם השירה הנפלאה, אלא שבתת מודע נתקנה נשמתם ונזדכך מתוקף דברי הקדושה.יהא ביתך בית ועד לחכמים, כך הדריכו אותנו רבותינו וכך נהג רבי שלום, בקומה השנייה שבביתו בנה ביכנ"ס ובימ"ד הפועלים עד היום, תחת הנהגתו של בנו, הרב יעקב ישראל שליט"א. בבית המדרש לומדים אברכים אשר מקבלים מלגת לימודים מקרן רבי שלום.סיפורי מופתים רבים נודעו אודות רבי שלום מפי אנשים רבים, שבאו לבקש ישועה ומרפא עבור קרוביהם. כוחותיו הרוחניים האדירים, אותם שאב מאבותיו הקדושים, מפרישותו במשך שבע שנים ומהתמדתו בלימוד תורה ובפרט בזוהר הקדוש בו היה בקי מאד, אפשרו לו לשטוח בקשותיו לפני בורא עולם ולהיענות. רק אדם שיכול היה לפרוש מהבלי העולם הזה ולבוז להם, יש בידיו להשפיע חסד בלי גבול לכל נזקק ובפרט ללומדי תורה, יכול להגיע לעוצמה כזו הזכורה לנו אצל יחידים בדור, כחברו הבאבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל. להפתעת מדינאים מנוסים ו"שועלים" ותיקים, הוא הכתיר את יצחק שמיר כראש ממשלה. עד לדבר היה רוני מילוא, השר לשעבר, שהגיע אל הרב ע"מ לקבל ברכה להצלחת הליכוד למול סכנת התרגיל המסריח הנודע לשמצה שכמעט הצליח, לולא הקמע שנתן רבי שלום עבור יצחק שמיר, שהפך תוך זמן קצר לראש ממשלה .בשנים האחרונות לחייו למד רבי שלום עם בנו הצעיר רבי יעקב ישראל שליט"א, ביודעו שהוא עתיד להמשיך את דרכו ולעמוד בראש המוסדות. עם רבי יעקב למד בפרד"ס התורה ומן הסתם הדריכו בענייני התיקונים הרבים שערך כל ימי חייו. הוא אף התבטא בפני בני משפחתו שבנו רבי יעקב ישראל יצליח מאד בעריכת התיקונים ויתברך בסייעתא דשמיא מיוחדת במינה שתסייע בידו לעזור לרבים בארץ ובעולם.רבי שלום נסתלק לישיבה של מעלה ב-ח' בתמוז התשנ"ד. מאז, מידי שנה בשנה עורך בנו וממשיך דרכו, הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א, את הילולתו של מו"ר אביו הצדיק ברוב עם הדרת מלך בנוכחות רבנים דגולים ושרים ואישי ציבור חשובים, לצד אנשי עסקים גדולים התומכים בפעילות התורה והחסד של המוסדות. ההילולא הידועה מושכת רבים מבני עמנו המוקירים את זכרו של האי צדיקא, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אכי"ר.

bottom of page