top of page

קול יהודית

'קול יהודית' הינו מוסד חינוכי תורני – בית ספר לבנים "יד המלך", ובית ספר לבנות "בת מלך", הנמצא בתהליך גדילה וצמיחה.

בית הספר מחנך על ערכי הדת והיהדות, שמטרתו לגדל דור, שיהווה המשך שושלת הדורות המפוארת והמבורכת של גדולי רבני ישראל, על ידי מתן מענה לציבור בני התורה יוצאי הישיבות הספרדיות בא"י.


בבית הספר נלמדים מקצועות החול והקודש ברמה גבוהה, במוסד ניתן יחס אישי לכל תלמיד ולכל תלמידה. בין כתלי בית הספר שוררת אוירה משפחתית, חמה ונעימה.


שאיפתנו שבעתיד הקרוב בע"ה נצליח לבנות בניין של קבע לרווחת התלמידים
ולהגדיל את מספר התלמידים בכל כיתה.


אנו תקווה לראות ברכה בעמלו "אלו בנים" (הגדה של פסח)  לגדל את דור העתיד של מדינת ישראל לתפארת עמנו ומולדתנו, שימשיך את שושלת הדורות המבורכת והמפוארת ככתוב "נצח ישראל לא ישקר".

bottom of page