top of page

סגלות לפרנסה

 1. לכוון בפסוק "פותח את ידיך" בזמן ברכת המזון.

 2. תפילה בזמנה היא סגולה לפרנסה טובה. (ספר דברים ערבים ח"ב דף קמג בשם רבנו הקדוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע וכי"א).

 3. לקיים בכל מוצאי שבת קודש סעודת מלווה מלכה.

 4. כתוב בספר הקדוש מאור ושמש פרשת משפטים: אם מתפלל עם הציבור מובטח לו שפרנסתו תהיה מוזמנת לו בכל יום ברווחה, וברכה תהיה מצויה במעשה ידיו, כי על ידי ציבור יכולים לבטל כל הגזירות קשות ורעות ר"ל וזה פירוש הפסוק "ועבדתם את ה' אלוקיכם". פירוש, לשון רבים. ואיזה היא עבודה שבלב, הרי זוהי תפילה. ואמר הכתוב: אם תעבדו ביחד את […]

 5. כתוב בספר באר מים חיים, בשם רב קדוש אחד ז"ל: לספר בכל מוצאי שבת קודש איזה עובדה מרבנו הקדוש והטהור, מרן הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, והוא סגולה גדולה לפרנסה, בדוק ומנוסה.

 6. כתוב בספר מדרש פינחס (קונטרס ו' אות מ"ג) לומר בכל יום: שלושה עשר עקרים. וגם אגרת הרמב"ן שכתב הרמבן זצ"ל לבנו, ושם כתב- כי באותו יום אשר יקרא האיגרת הנ"ל יענוהו מן השמים בכל מה שישאל (עין שם קנטרס ז אות לב).

 7. לומר בכל מוצאי שבת קודש "ויתן לך" וטוב שיאמרו שני אנשים ביחד (כמו שכתב הרב הקדוש והטהור רבי מנדלי ז"ל מרימנוב, זכותו יגן עלינו, אמן)

סגולות לפרנסה

סגלות לזכרון

 1. שיאכל אדם דבש דבורים בכל יום. אליבא ריקניא (תולדות אדם או ז').

 2. זימרה מועילה לזכרון (מרן החיד"א ז"ל בספר דבש לפי מערכת ז' אות ז', בשם ספר ארץ החיים על תהילים).

 3. כתוב בספר בארות המים ששמע מהרב הקדוש מהרש"ז ז"ל מויעליפיע, שאמר לאיש אחד בהתנצל לפניו כי אינו זוכר מה שלומד, ואמר לו שיעשה תשובה, והטעם לזה, כי אמרו זיכרונם לברכה (יומי פ"ו): גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, ואין שכחה לפני כיסא כבודך (ברכות ל"ב, ב)עד כאן לשונו. וכעין זה שמעתי מכבר בשם הרב הקדוש […]

 4. סגולה כשירצה לזכור איזה דבר, יזכוף ראשו ויסתכל למעלה כדי לסייע לאותו שביל להיפתח, ויזכר, וכשירצה להבין אז יכוף ראשו.

 5. התפילה מועילה לזיכרון, וכן התענית והצדקה, ובפרט צדקה לארץ ישראל, על ידי זה מתבטלת השכחה וזוכה לזכרון (ליקוטי עצות, זכרון א-ב).

 6. לכוון בראש חודש וביום טוב כשאומרים "יעלה ויבוא" בשלוש פעמים "זכרנו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים" לכוון בשלוש פעמים שם "א"ז ב"ו ג"ה" שמונה והוא טוב לזיכרון (ספר ספרי צדיקים פרשת  תזריע).

סגולות לזכרון

סגלות להרהורים

 1. אם חס ושלום יזדמן לאיזה אדם הסתכלות בעברה, או הרהור בעברה ויצר הרע בוער בקרבו, ינדור שייתן צדקה, וכך יחליש את יצר הרע.

 2. סגולה להינצל מהרהורים רעים – טוב לעסוק במסכת מכות, שהיא בגמטריא- הרהורים.

 3. סגולה להינצל ממחשבות רעות בשעת התפילה – להתפלל מתוך הסידור. ונרמז לסגולה זו בפסוק (אסתר ס', כה) "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה".

 4. חריקת שיניים ולימוד מסכת ידיים, מבטלת מחשבות רעות (ספר המידות, ליקוטי מוהר"ן). ורמז לכך "שניו יחרוק ונמס תאות רשעים תאבד" (תהילים קיב, י).

סגולות להרהורים

סגלות להצלחה

 1. סגולה בדוקה ומנוסה לעושר והצלחה היא הפרשת מעשר מכל הרוח שהרויח כמו שכתוב "העשירי יהיה קודש לה'"

 2. התורה אסרה עלינו לנסות את ה' אולם במצוות מעשר מותר לנסותו כמו שכתוב "בחנוני נא בזאת… אם לא אפתח לכם את אורבות השמיים".

 3. ואמרו חזל: עשר כדי שתתעשר. סגולה בדוקה ומנוסה לעושר והצלחה היא הפרשת מעשר מכל הרוח שהרויח כמו שכתוב "העשירי יהיה קודש לה'"

סגולות להצלחה
bottom of page