סיפורים מופלאים
חג חנוכה שמח!
לידידינו היקרים, שותפינו לרעיון ולעשייה,
ברכת אורך ימים ושנות חיים בפרוש עלינו חג חנוכה. בחג אורים זה שלוחה לכם ברכתנו, שיאיר ה' על בתיכם ועל כל מעשה ידיכם שפע, אורה וברכה, יוציאכם מאפלה לאורה, כשם שבימים ההם ניצחו החשמונאים המעטים את היוונים הרבים והדליקו נרות בבית מקדשנו להורות לנו שכוחנו הוא לא בכמות אלא באיכות ובאחדות, כך בימים ההם וכך בזמן הזה. יהי רצון מלפני בורא העולמים שנתאחד כולנו ונאיר אחד את ביתו של השני, כפי שאתם בתרומתכם מאירים הרבה מבתי ישראל ומאחדים את עם ישראל מלמקשה אחת, כמו שייתה המנורה בבית המקדש. יאיר ה' את דרכיכם בכל מעשה ידיכם ויכניס לביתכם פרנסה טובה. שפע, טובה, ברכה והצלחה, ונזכה כולנו להדליק את המנורה בבית מקדשנו במהרה בימינו, אמן ! מוקירכם הרב יעקב ישראל איפרגאן